Biuro Biegłych Rewidentów


Exactus posiada ustawowe uprawnienia do prowadzenia Biura Biegłych Rewidentów. W ramach usług świadczonych przez Biuro Biegłych Rewidentów oferujemy następujące usługi dla przedsiębiorców:
1. Prowadzenie obowiazkowych badań sprawozdań finansowych (audyt, audyty finansowe)
2. Przeglądy i analizy sprawozdań finansowych podmiotów
3. Sporządzanie raportów oraz wydawanie opinii odnośnie sprawozdań finansowych
4. Rewizje finansowe i dokonywanie niezbędnych korekt w księgach rachunkowych
5. Sporządzania ekspertyz i wydawanie opinii ekonomiczno-finansowych
6. Doradztwo podatkowe
7. Doradztwo rachunkowe
8. Doradztwo w zakresie reorganizacji księgowości
9. Prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw
Posiadamy ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanych przez nas usług.