Zasady ochrony wynagrodzenia za pracę

Ekspert Exactus tłumaczy zasady częściowej ochrony pensji (ochrona wynagrodzenia), tak aby zapewnić pracownikowi i jego rodzinie możliwość egzystencji

Gdy do pracodawcy trafia pismo o egzekucji z wynagrodzenia pracownika....

Na podmiotach zatrudniających spoczywa obowiązek uwzględnienia egzekucji przy wypłacie i przekazania części poborów na rzecz organu egzekucyjnego.  Dobrze jednak pamiętać, że przepisy przewidują częściową ochronę pensji, Służy to zapewnieniu pracownikowi i jego rodzinie możliwości egzystencji.

Kodeks pracy nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek prawidłowej oraz terminowej wypłaty wynagrodzenia, w określonej formie: gotówką lub za zgodą pracownika na rachunek bankowy. Płace powinny być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, najpóźniej do 10-tego dnia po okresie rozliczeniowym, zgodnie z zapisami w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę. W przypadku gdy termin wypłat przypada na dzień wolny od pracy, zarobki powinny zostać przekazane w dniu poprzednim. Ponieważ transakcja w terminie późniejszym powoduje, że  firma opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie.