Biuro Biegłych Rewidentów

 

Biegły rewident – usługi biura biegłych rewidentów

Exactus posiada ustawowe uprawnienia do prowadzenia Biura Biegłych Rewidentów. W ramach usług świadczonych przez Biuro Biegłych Rewidentów oferujemy usługi dla przedsiębiorców takie, jak:

1. Prowadzenie obowiązkowych badań sprawozdań finansowych (audyt, audyty finansowe)
2. Przeglądy i analizy sprawozdań finansowych podmiotów
3. Sporządzanie raportów oraz wydawanie opinii odnośnie sprawozdań finansowych
4. Rewizje finansowe i dokonywanie niezbędnych korekt w księgach rachunkowych
5. Sporządzania ekspertyz i wydawanie opinii ekonomiczno-finansowych
6. Doradztwo podatkowe
7. Doradztwo rachunkowe
8. Doradztwo w zakresie reorganizacji księgowości
9. Prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw
 
Biegli rewidenci w naszym biurze to doświadczeni eksperci i wieloletni praktycy w świadczeniu usług audytorskich, doradztwa księgowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zapewniamy gwarancję wysokiej jakości usługi badania sprawozdań finansowych. Dla bezpieczeństwa naszych klientów posiadamy wymagane ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanych przez nas usług. Uprawnienia do wykonywania badania sprawozdań finansowych nr 2926 (Certyfikat potwierdzający uprawnienia)
 

Dla kogo obowiązkowe badanie finansowe?
Badanie przez biegłego rewidenta obejmuje m.in. roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe (zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dla:

  • spółek akcyjnych – pod warunkiem, że na dzień bilansowy nie mają statusu w organizacji;
  • podmiotów, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z trzech warunków:
    1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło minimum 50 osób;
    2.suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w złotówkach minimum 2 500 000 euro (w 2020 roku – 10 646 250 zł);
    3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w złotówkach minimum 5 000 000 euro (w 2020 roku – 21 292 500 zł).