tarcza

Tarcza – wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Tarcza – wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej  w praktyce są to świadczenia lub zwolnienia fiskalne, a więc wsparcie dla wskazanych branżowo przedsiębiorców związanych z działalnością turystyczną, estradową i wystawienniczą. Przepisy tej ustawy wskazują, którzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br.  Tarcza 5.0 to ustawa z 17 września 2020 r. dotycząca zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Od kiedy można składać wnioski w ramach Tarczy 5.0?

Ustawa tzw. Tarcza 5.0 wejdzie w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 15 października br. Od tego dnia będzie można wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wsparcie w ramach Tarczy 5.0

Ustawa przewiduje trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej: 1. świadczenie postojowe Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni uzyskali prawo do świadczenia postojowego. 2. dodatkowe świadczenie postojowe Przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest: • transport turystyczny, • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. będzie przysługiwało prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. 3. zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007). Prezentujemy wykaz branż i rodzaj wsparcia w ramach Tarczy 5.0 tabelka

Świadczenie postojowe – komu przysługują?

W ramach Tarczy 5.0, świadczenie postojowe po raz pierwszy przysługuje osobom prowadzącym działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 79.11.A, 79.90.A (agenci i przewodnicy turystyczni).

Dodatkowe świadczenie postojowe – komu przysługują?

O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeśli: • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie). Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – komu przysługują?

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeśli: • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r. • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br., • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

Przedsiębiorco! Jeśli starasz się o wsparcie w ramach Tarczy 5.0 zachęcamy do kontaktu. Oferujemy konsultacje formalne i merytoryczne oraz pomoc w obsłudze formalności do ZUS w sprawie Tarczy 5.0. Fachowo i sprawnie!