BHP podczas upałów

W Polsce nastała pora rosnących temperatur. Zapowiedzi o nadchodzącej fali upałów powinny postawić w stan czujności nie tylko służby państwowe, ale także pracodawców. Dlatego szczególnie należy zadbać
o BHP podczas upałów.

Badania pokazują, że podczas upałów produktywność ludzi i zdolność koncentracji pracowników biurowych spada średnio o 20%. Ponadto podczas pracy na zewnątrz zbyt wysokie temperatury mogą prowadzić do oparzeń słonecznych, zaburzeń układu krążenia i oddechowego. Dlatego zarówno w interesie pracodawców, jak i pracowników, jest szczególna dbałość o komfort i bhp w upalne dni. Wielu pracodawców ma uzupełniające przepisy prawa wewnętrzne regulaminy, które zależą od dobrej woli pracodawcy. A co mówią przepisy prawa? jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? I jakie są prawa pracownicze w upalne dni? 

art. 210 Kodeksu pracy
Pracownik ma możliwość powstrzymania się od pracy uprzednio informując pracodawcę:
a) gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika
b) gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.

W takich przypadkach pracownik zachowuje także prawo do wynagrodzenia

Obowiązki pracodawców podczas upałów
Pracodawcy są zobowiązani do stosowania BHP podczas upałów, czyli takiego zorganizowania pracy, aby ograniczyć narażenie pracowników na niekorzystne warunki – takie jak zalewające obecnie Polskę fale upałów. Należą do nich głównie czynności takie, jak:

a) zapewnienie pracownikom (bez względu na rodzaj umowy) dostępu do wody zdatnej do picia,
b) zapewnienie oprócz wody, także innych napojów w następujących przypadku:

 • pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C;
 • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;

W powyższych sytuacjach pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje nieodpłatnie, w ilości zaspokajającej ich potrzeby pracowników podczas całej zmiany.

c) zapewnienie posiłków pracownikom wykonującym prace skutkujące efektywnym wydatkiem energetycznym organizmu (w trakcie jednej zmiany) powyżej 1 500 kcal u mężczyzn oraz powyżej 1 000 kcal u kobiet, realizowanym w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych wskaźnik obciążenia termicznego przekracza 25°C;
d) zapewnienie wody do celów higienicznych, w ilości minimum 90 l − przy pracach brudzących, wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych;
e) zapewnienie właściwej temperatury:

 • nie niższej niż 14°C (nie dotyczy np. chłodni);
 • w przypadku wykonywania lekkich prac oraz w pomieszczeniach biurowych – nie niższej niż 18°C;
 • w każdym pomieszczeniu pracy (np. procesy gorące i zimne), w którym nie można utrzymać temperatury zgodnej z przepisami, należy zapewnić lokalne ogrzewanie lub chłodzenie (tj. optymalne wykorzystanie wentylatorów, otwieranie okien, stosowanie grzejników);
 • stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym przed zbyt wysoką temperaturą czy ekspozycją na promienie słoneczne. W powyższych okolicznościach pracodawca powinien zadbać, aby: pracownicy nosili odpowiednią zabezpieczenia np. osłonę głowy, okulary ochronne, koszule z długim rękawem, przewiewną odzież,  przerwy na odpoczynek w zacienionym miejscu lub wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia; zapewnienia właściwej wentylacji – np. możliwość otwierania okien i świetlików,

f) a nawet przeszkolenie pracowników w zakresie oznak chorób przegrzania i udzielania pierwszej pomocy; dokonania oceny ryzyka zawodowego; monitorowania pracowników pod kątem objawów chorobowych.

Dobrowolne działania pracodawców
Rozwiązaniami opcjonalnymi (dobrowolnymi dla pracodawców) z zakresu BHP podczas upałów są m.in.:

 • wprowadzenie rotacji na stanowiskach pracy;
 • wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy (dla schłodzenia się) –
 • bez obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikom;
 • zastosowanie skróconego czasu pracy – j/w;
 • zadbanie o obniżenie temperatury na stanowiskach pracy np. poprzez instalację klimatyzatorów

Pracodawco! chcesz mieć pewność, że spełniasz wszystkie obowiązkowe wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas upałów przewidziane w Kodeksie pracy? Polecamy kontakt z ekspertkami działu Kadr, które to potwierdzą i podpowiedzą co należy wykonać.