SLIM VAT 3 jakie zmiany w VAT od 1 lipca 2023?

SLIM VAT 3 czyli zmiany w VAT od 1 lipca 2023 – wybraliśmy najważniejsze

SLIM VAT 3 czyli zmiany w VAT od 1 lipca to pakiet, który zakłada przede wszystkim modyfikacje w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. W założeniu projektowane zmiany mają na celu uproszczenie, ale też uszczelnienie przepisów z zakresu VAT.

SLIM VAT 3 (zmiany w VAT od 1 lipca 2023): Limit sprzedaży dla małego podatnika

Zmianą, która może ucieszyć większą liczbę przedsiębiorców, jest nowy limit sprzedaży, do którego przedsiębiorca będzie posiadał status małego podatnika. Aktualnie jest to 1,2 mln euro – od 1 lipca kwota ta wzrośnie do 2 mln euro. Wpłynie to na możliwość stosowania przez większą ilość podmiotów metody kasowej czy też kwartalnego rozliczenia w VAT, które są dostępne jedynie dla podmiotów posiadających status małego podatnika.

Kursy walut przy fakturach korygujących

Jedną z najważniejszych zmian w VAT, na które czekali podatnicy, jest wprowadzenie przepisów dotyczących stosowania kursu waluty w przypadku faktur korygujących. Dotychczas brak było w ustawie o VAT regulacji dotyczących przeliczania na walutę polską faktur korygujących wystawionych w walutach obcych, co mogło budzić wiele wątpliwości oraz różnic w wyliczeniach, później kwestionowanych przez organy podatkowe. Wprowadzane przepisy jednoznacznie wskazują, że zastosowanie do przeliczania kwot w walutach obcych na fakturach korygujących będzie miał kurs historyczny – tj. kurs właściwy dla faktury pierwotnej (korygowanej). Natomiast w przypadku korekt w związku z udzieleniem opustów lub obniżek ceny pierwotnej, zastosowanie będzie mógł mieć kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

SLIM VAT 3 (zmiany w VAT od 1 lipca 2023): odliczenie VAT przy WNT

Kolejna modyfikacja dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a konkretnie momentu odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem. Dotychczas odliczenie VAT było możliwe dopiero w momencie otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie. Przepisy te były niekorzystne dla podatników, bowiem obowiązek zapłaty VAT należnego wyprzedzał prawo do odliczenia VAT naliczonego związanych z takimi dostawami. Ustawa z 26 maja 2023 r. znosi wymóg posiadania faktury dokumentującej WNT jako warunku skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tego tytułu.

Z innych zmian, które odczują podatnicy, do najważniejszych można zaliczyć:

  • rezygnację z konieczności dokonywania rocznej korekty VAT naliczonego, w przypadku gdy współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od współczynnika przyjętego na początku roku;
  • rozszerzenie możliwości opłacania z rachunku VAT należności publicznoprawnych na więcej rodzajów opłat, m.in. podatek tonażowy, tzw. podatek od małpek, podatek od sprzedaży detalicznej;
  • brak konieczności drukowania raportów fiskalnych oraz pozostałych dokumentów (niefiskalnych) z kas rejestrujących online;
  • wzrost progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100 proc. – aktualnie obowiązujący próg to 500 zł, po zmianach będzie to 10 tys. zł;
  • doprecyzowanie momentu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0 proc. w korektach deklaracji – w przypadku, gdy podatnik otrzyma dokumenty z opóźnieniem, transakcja powinna zostać wykazana nie – jak dotychczas – w dacie dokonania dostawy, ale w dacie powstania obowiązku podatkowego;
  • możliwość składania korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego – będzie nim Łódzki Urząd Skarbowy.

 

Podstawa prawna:

Źródło: Wolters Kluwer

Przeczytaj także kolejny artykuł z cyklu SLIM VAT 3
czyli jakie zmiany w PIT i ryczałcie od 1 lipca 2023

SLIM VAT3 - zmiany w PIT i ryczałcie
SLIM VAT3 – zmiany w PIT i ryczałcie
 
 

Related Posts