E-Urząd Skarbowy dla przedsiębiorcy i osoby prywatnej

E-Urząd Skarbowy to serwis stworzony przez Ministerstwo Finansów, którego założeniem jest ułatwienie podatnikom – zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom – kontaktu z urzędem skarbowym oraz zmniejszenie konieczności osobistych wizyt w urzędach. Do e-US sukcesywnie dodawane są nowe funkcjonalności. Od kilku lat osoby fizyczne mogą za jego pośrednictwem złożyć roczne rozliczenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego, ale także różne pisma jak np. czynny żal, upoważnienie do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1) czy zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 przykładowo – w zakresie zmiany adresu zamieszkania mającego wpływ na właściwość urzędu skarbowego.

Nowość w e-urzędzie – Rozliczenia

Najnowszą funkcjonalnością, jaka została dodana w e-Urzędzie Skarbowym są „Rozliczenia”. Daje ona możliwość weryfikacji własnych rozliczeń z fiskusem, bez konieczności osobistego kontaktu z urzędnikiem. Dzięki nowemu rozwiązaniu w e-Urzędzie Skarbowym możliwe jest sprawdzenie nie tylko przelewów na konto urzędu skarbowego, ale również saldo ewentualnych nadpłat bądź zaległości. Dzięki temu podatnicy będą mieć na bieżąco informacje o swoim saldzie, co ułatwi dysponowanie środkami pieniężnymi – może się bowiem często okazać, że w związku z istnieniem nadpłaty na koncie podatnika kolejne miesiące nie będą dla niego tak dużym obciążeniem pod względem finansowym.

Upomnienia i tytuły wykonawcze również w systemie

Po zalogowaniu się na swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym podatnik również na bieżąco będzie uzyskiwał informacje o wystawionych przez urząd skarbowy upomnieniach (w związku z zaległościami w podatkach) czy też tytułach wykonawczych, a także o wpłatach, które nie zostały prawidłowo zaksięgowane z uwagi na błędny opis przelewu. Nowa usługa umożliwia sprawdzenie, jakie deklaracje i kiedy zostały złożone, oraz czy wynikające z nich kwoty podatków zostały uregulowane we właściwej wysokości – czy nie ma żadnych zaległości z tego tytułu.

Zgodnie z tym, co przedstawiło Ministerstwo Finansów, nowa usługa dotyczy rozliczeń z tytułu podatków: dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej oraz daniny solidarnościowej. Są to więc podstawowe podatki, z którymi zwłaszcza osoby fizyczne mają do czynienia. W tej chwili z uruchomionej usługi dotyczącej rozliczeń mogą korzystać osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy czy płatnicy, aczkolwiek Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w niedługim czasie będzie ona również dostępna dla organizacji, czyli m.in. dla spółek, fundacji czy stowarzyszeń.

E-urząd także dla osób prawnych

Organizacje takie jak spółki, fundacje czy stowarzyszenia również posiadają konta w e-Urzędzie Skarbowym, dzięki czemu mogą one również korespondować urzędem skarbowym w formie elektronicznej, składać pisma czy występować o zaświadczenia. W przypadku organizacji dostęp do konta w e-US ma osoba fizyczna, która posiada numer PESEL, oraz została do tego upoważniona. By osoba fizyczna mogła obsługiwać konto organizacji w e-US, konieczne jest złożenie wniosku o udostępnienie konta do właściwego naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Dostęp może być podstawowy lub rozszerzony. Użytkownik z rozszerzonym dostępem może nadawać dostęp do konta organizacji (np. spółki) w e-Urzędzie innym użytkownikom, a także go odbierać.

Źródło: Wolters Kluwer

Zobacz film e-Urząd Skarbowy krok po kroku

Related Posts